Turistinių burlaivių savininkų asociacija

Į S T A T A I

TBSA įstatai 2005 m. parsisiuntimui (pilna versija)

 I. BENDROJI DALIS

1.1. Turistinių burlaivių savininkų asociacija (toliau - Asociacija) - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Aociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Asociacija steigiama neribotam laikui. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei teisės aktais ir veiklą grindžia savo įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir Asociacijos vidaus nuostatomis.

1.3. Asociacijos pavadinimas -Turistinių burlaivių savininkų asociacija.

1.4. Asociacijos veiklos metais laikomi kalendoriniai metai..

1.5. Asociacijos teisinė forma - asociacija.

1.6. Asociacija yra paramos gavėjas.

1.7. Asociacijos buveinės adresas: Naktigonės g. 3, Kaunas, Lietuvos Respublika.

 

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.. Asociacijos tikslas - vienyti turistinių burlaivių savininkus, kuriems turistinis buriavimas yra gyvenimo būdas ir poreikis, populiarinti turistinį buriavimą bei kitas vandens turizmo šakas Lietuvos gyventojų tarpe.

2.2. Asociacijos uždaviniai:

- sudaryti realias galimybes Asociacijos nariams kultivuoti bei vystyti turistinį buriavimą;

- populiarinti turistinį buriavimą bei kitas vandens turizmo šakas Lietuvos gyventojų tarpe, kuriant Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį;

- ugdyti Asociacijos narių solidarumą, etiką ir ekologinę kultūrą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą;

- kelti Asociacijos narių turistinę – buriavimo kvalifikaciją;

- organizuoti rekreacinio – turistinio buriavimo varžybas ir kitus renginius;

- rūpintis turistinių burlaivių plaukiojimo saugumu ir jų technine būkle;

- dalyvauti vykdant Nacionalinę turizmo programą, Jungtinių Tautų Organizacijos Europos Ekonominės Komisijos bei Europos Sąjungos direktyvas vandens turizmo vystymo srityje, teikiant atitinkamus pasiūlymus kompetetingoms institucijoms, taip pat dalyvauti įvairių kitų normatyvinių dokumentų, susijusių su turistiniu buriavimu, projektų rengime ir įgyvendinime;

- bendradarbiauti su kitomis panašiomis Lietuvos ir užsienio asociacijomis bei organizacijomis vystant tarptautinį bendradarbiavimą rekreacinio - turistinio buriavimo, kitų vandens turizmo šakų srityse.

2.3. Siekdama savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, Asociacija:

1) nekliudomai žodžiu, raštu ar kitokiais būdais skleis informaciją apie savo veiklą, propaguos uždavinius;

2) organizuos pasitarimus, susitikimus, viešas diskusijas, mitingus, demonstracijas, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;

3) užsiims kitokia įstatymų leidžiama veikla, atitinkančia įstatų turinį ir Asociacijos tikslus.

2.4. Įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius Asociacija užsiima ūkine - komercine veikla. Pagrindinės Asociacijos veiklos sritys ir rūšys:

- leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;

- turistinių laivų statyba bei remontas;

- vandens statinių statyba, įskaitant prieplaukų bei uostų statybą;

- mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, bet įskaitant laivų ir valčių mažmeninę prekybą;

- stovyklavietės ir aprūpinimas kita laikinąja buveine;

- vandens transportas;

- kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla, kitos įvairios turistams teikiamos paslaugos;

- nekilnojamojo turto operacijos;

- vandens transporto įrangos nuoma;

- pramoginių valčių nuoma;

- įvairių vandens turizmo priemonių nuoma;

- techninis tikrinimas ir analizė;

- reklama;

- mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;

- suaugusių švietimas;

- vaikų ir jaunimo papildomas švietimas;

- kvalifikacijos tobulinimas;

- papildomas mokymas;

- poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla.

2.5. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

2.6. Asociacija gali jungtis arba stoti į kitas panašaus pobūdžio asociacijas, jų susivienijimus, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Civiliniam kodeksui, Asociacijų bei kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams, teisės aktams bei atitinka šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus, dalyvauti tarptautinių turizmo organizacijų veikloje.

2.7. Net ir remiantis aukščiau išvardintais tikslais Asociacijai draudžiama:

1) neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo ir kolegialių organų nariui, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui;

2) mokėti Asociacijos nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

3) skirstyti Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, Asociacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

4) suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

5) skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

6) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

7) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

8) parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

 

III. PRIĖMIMO Į ASOCIACIJOS NARIUS, PAŠALINIMO IŠ JOS SĄLYGOS BEI TVARKA

3.1. Asociacijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kuriems yra sukakę 18 metų ir yra Lietuvos Respublikos piliečiais bei užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kurie pripažįsta Asociacijos įstatus ir programą ir kuriems nuosavybės teise priklauso turistinis burlaivis. Asmenys, neturintys 18 metų, privalo pateikti raštišką tėvų ar globėjų prašymą dėl priėmimo į Asociaciją. Asociacijos nariais gali būti ir juridiniai asmenys.

3.2. Asociacijos nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų, mokėti stojamąjį mokestį (įnašą) ir kasmetinį nario mokestį. Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir terminus nustato Visuotinis narių susirinkimas atskiru raštišku nutarimu.

3.3. Į Asociacijos narius priimama vadovaujantis šiais įstatais bei savanoriškumo ir viešumo principais. Naujus narius į Asociaciją priima Valdyba paprasta Valdybos posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Prašymas priimti į Asociaciją paduodamas Asociacijos Valdybos pirmininkui raštu. Valdyba asmens prašymą dėl priėmimo į Asociaciją turi apsvarstyti per 15 dienų. Asmuo laikomas įstojęs į Asociaciją Valdybai priėmus sprendimą patenkinti jo prašymą.

3.4. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Tam tikslui narys, panorėjęs išstoti iš Asociacijos, pateikia raštišką pareiškimą, adresuotą Valdybos pirmininkui.

3.5. Narystė Asociacijoje gali būti sustabdoma tuo atveju, jei asmuo parduoda, dovanoja ar kitais pagrindais perleidžia jo nuosavybės teise priklausantį turistinį burlaivį kitam asmeniui ir per vienerius metus įsigyja kitą turistinį burlaivį. Šiuo atveju nariui, atstatančiam savo narystę Asociacijoje, stojamojo mokesčio mokėti nereikia. Jei asmuo per vienerius metus neįsigyja turistinio burlaivio, jis be perspėjimo yra pašalinamas iš Asociacijos.

3.6. Asociacijos nario elgesys, pažeidžiantis Asociacijos įstatus, nesiderinantis su Asociacijos garbės ir moralės principais, bet kuria forma kenkiantis Asociacijos prestižui arba darantis materialinę žalą Asociacijai, duoda pagrindą Valdybos sprendimu šalinti tokį narį iš Asociacijos. Asociacijos nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Asociacijos yra pranešama likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki Valdybos posėdžio. Asociacijos narys turi teisę dėl savo elgesio pasiaiškinti raštu ir turi teisę dalyvauti Valdybos posėdyje, kuriame yra svarstomas jo elgesys. Valdybos sprendimas pašalinti narį iš Asociacijos gali būti apskųstas Visuotiniam narių susirinkimui. Susirinkimo nutarimas yra galutinis ir gali būti apskųstas tik teismui.

3.7. Asociacijos nariui posėdyje nedalyvaujant apie jo pašalinimą pranešama raštu pagal paskutinę Asociacijai žinomą jo gyvenamąją vietą.

3.8. Narys, kuris buvo pašalintas iš Asociacijos, gali vėl prašyti jį priimti į Asociacijos narius, tačiau tokį prašymą jis gali įtekti ne anksčiau, kaip praėjus vieneriems metams po jo pašalinimo.

3.9. Jei narys išstoja ar yra pašalinamas iš Asociacijos, jo įmokėti nario įnašai ir nario mokesčiai negrąžinami. Jei narys nėra sumokėjęs nario mokesčio už tuos metus, kada jis išstoja ar yra pašalinamas, šio mokesčio sumokėjimo Asociacija nereikalauja.

 

IV. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Kiekvienas Asociacijos narys turi teisę:

1) dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime;

2) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3) susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

4) bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

5) susipažinti su Asociacijos narių sąrašu;

6) naudoti Asociacijos simboliką Asociacijos Valdybos nustatyta tvarka;

7) kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

4.2. Kiekvienas Asociacijos narys privalo:

1) laikytis Asociacijos įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;

2) nustatyta tvarka sumokėti stojamąjį įnašą ir kasmetinius nario mokesčius;

3) saugoti ir tinkamai naudoti Asociacijos turtą ir lėšas;

4) palaikyti Asociacijos įvaizdį ir laikytis profesinės ir verslo etikos;

5) laikytis Asociacijos narių solidarumo, etikos ir moralės principų;

6) palaikyti Asociacijos interesus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių daryti žalą Asociacijos įvaizdžiui ir veiklai;

7) laikyti paslaptyje visas procedūras, sprendimus ir dokumentus, kurie Visuotinio narių susirinkimo arba Valdybos sprendimu pripažinti konfidencialiais.

 

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

5.1. Asociacijos organai yra šie:

1) Visuotinis narių susirinkimas;

2) Valdyba;

3) Asociacijos prezidentas.

 

VI. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

6.1. Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas. Jį šaukia Asociacijos Valdyba esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

6.2. Visuotinis narių susirinkimas:

1) keičia Asociacijos įstatus;

2) trijų metų laikotarpiui renka ir atšaukia Valdybos pirmininką ir Valdybos narius;

3) trijų metų laikotarpiui renka ir atšaukia Asociacijos prezidentą;

4) atskiru dokumentu nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

5) tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

6) priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7) priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

Visuotinis narių susirinkimas gali priimti ir kitus nutarimus, pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu nepriskirtus kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

 

VII. VALDYBA

7.1. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

7.2. Valdybos kompetencijai priklauso:

1) Visuotinio narių susirinkimo, valdybos posėdžių rengimas ir jų šaukimas;

2) Visuotinio narių susirinkimo nutarimų ir Asociacijos Valdybos sprendimų įgyvendinimo organizavimas;

3) Asociacijos naujų narių priėmimas ir šalinimas jau esamų narių;

4) Asociacijos narių apskaita bei nario bilietų išdavimas;

5) Asociacijos narių įsipareigojimų vykdymo priežiūra ir kontrolė;

6) reikalingų struktūrų ir infrastruktūros kūrimas, klausimų, susijusių su Asociacijos veiklos organizavimu, planavimu bei koordinavimu, sprendimas;

7) sprendimų priėmimas Asociacijos veiklos finansiniais klausimais Visuotinio narių susirinkimo nustatytose ribose;

8) Asociacijos metinio biudžeto vykdymas, metinės veiklos ataskaitos ir finansinės ataskaitos paruošimas ir pateikimas Visuotiniam narių susirinkimui;

9) Asociacijos turto ir lėšų panaudojimas ir tvarkymas, sutinkamai su Asociacijos veiklos tikslais, pagrindiniais principais ir Visuotinio narių susirinkimo nutarimais;

10) Asociacijos simbolių kūrimas ir jų naudojimo tvarkos nustatymas;

11) nutarimų steigti filialus ir atstovybes priėmimas;

12) kitų nutarimų, kuriuos priklauso priimti valdymo organams ir kurie nepriskirti Asociacijos prezidentui, priėmimas.

7.3. Valdybą 3 metų laikotarpiui renka Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas. Jei Valdybos narys atsistatydina, vietoje jo Visuotinis narių susirinkimas renka naują Valdybos narį. Jei renkami pavieniai Valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios Valdybos kadencijos pabaigos.

7.4. Valdybą sudaro penki nariai. Valdybai vadovauja Valdybos pirmininkas.

7.5. Valdybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

7.6 Specialių užduočių atlikimui Valdyba gali sudaryti darbo grupes ir įtraukti į tokias darbo grupes asmenis, kurie nėra Valdybos nariai.

 

VIII. ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

8.1. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.

8.2. Asociacijos prezidentą renka Visuotinis narių susirinkimas 3 metų laikotarpiui daugiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

8.3. Asociacijos prezidento kompetencijai priklauso:

1) sudaryti sandorius Asociacijos vardu;

2) atstovauti Asociaciją teismuose bei kitose valstybės ir savivaldos institucijose bei santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

3) darbo grupių sudarymas specialioms Asociacijos veiklos užduotims vykdyti;

4) samdomų Asociacijos darbuotojų priėmimas į darbą ir atleidimas iš jo, darbuotojų pareigų ir atlyginimų už darbą nustatymas;

5) Valdybos nutarimų įgyvendinimas.

 

IX. ASOCIACIJOS TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI

9.1. Savo veiklai vykdyti ir jai finansuoti Asociacija disponuoja savo lėšomis.

9.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

1) narių stojamieji įnašai, nario mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

2) neatlygintinai gautos iš fizinių ir juridinių asmenų lėšos ir turtas;

3) kredito įstaigų palūkanos už jose laikomas lėšas;

4) ūkinės - komercinės veiklos pajamos;

5) kitos teisėtai gautos lėšos.

 

X. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

10.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę atlieka Visuotinio narių susirinkimo skiriama revizijos komisija. Revizijos komisiją, susidedančią iš 3 narių, 3 metų laikotarpiui renka ir atšaukia Asociacijos Visuotinis narių susirinkimas. Jos nariu negali būti Asociacijos Valdybos narys ar Asociacijos prezidentas.

10.2. Revizijos komisija, kontroliuodama Asociacijos finansinę veiklą, privalo:

1) ne rečiau kaip vieną kartą per metus patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės veiklos dokumentus;

2) Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos pavedimu atlieka neeilinius finansinius ir buhalterinius patikrinimus;

3) kontroliuoti, kaip laikomasi Asociacijos įstatų ir jos valdymo organų reikalavimų finansų klausimais;

4) artimiausiame Visuotiniame narių susirinkime arba Valdybos posėdyje pranešti apie nustatytus pažeidimus;

5) Visuotiniam narių susirinkimui pateikti Asociacijos finansinės veiklos metų ataskaitą;

6) ryšium su patikrinimo rezultatais pateikti pasiūlymus Visuotiniam narių susirinkimui.

10.3. Už atliktą darbą revizijos komisija atsiskaito Visuotiniam narių susirinkimui.

 

XI. ASOCIACIJOS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

12.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

12.2. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Asociacijos Valdybos nutarimu. Filialų skaičius neribojamas.

12.3. Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina bei skiria ir atšaukia jų vadovus Asociacijos Valdyba.

12.4. Asociacijos filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Asociacijos prievoles.

 

XII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

13.1. Asociacijos įstatų pakeitimai turi būti užregistruoti juridinių asmenų registre.

13.2. Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

13.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.